Nyheter > Nyheter

Uttakskriterier 2019

28.02.2019

Se uttakskriteriene for internasjonal representasjon 2019 i pdf her

 

INTERNASJONAL REPRESENTASJON OG UTTAKSKRITERIER 2019

 

Formål

Norges Roforbunds uttakskriterier gir veiledende prognosetidsprosenter og uttaksprosedyre for de forskjellige aldersklasser og nivåer. Uttakskriteriene skal sikre forutsigbarhet for roerne ved å gi muligheter for å planlegge regattaer og kvalifiseringer til representasjon.
Uttak av lag til internasjonale representasjon kan være svært vanskelig. Faktorer som varierende værforhold, flere lagkombinasjoner, varierende form til roerne etc. kan medføre utfordringer. Uttak kan derfor ikke alltid baseres kun på rene objektive målinger av fart eller kapasitet, subjektive vurderinger kan også være en del av uttaksprosessen.

Uttaksmyndighet

Toppidrettsutvalget foretar endelig uttak av roere og trenere til gruppene i NR og alle representasjons-oppgaver. Unntatt er internasjonale mesterskap for studenter, der Norges Studentidrettsforbund foretar det endelige uttaket. Landslagstrener innstiller kandidater til World Cup, VM og EM for seniorer. Kraftsenterutvalget innstiller kandidater til utviklingsgruppen, mesterskap for studentlag, U23EM, U23VM, U19EM, U19VM, Nordisk Mesterskap, Nordisk Juniormesterskap og Baltic Cup.

Inhabilitet

De involverte i frivillige verv kan ha flere roller i roforbundet og klubber og habilitet kan bli et tema. KSU og TIU følger NIF’s lov § 2-8 for habilitetsbestemmelser.

Ansvarsfordeling

Landslagstrener og utpekte trenere har ansvar for utøvere i OL/PL og elitegruppe. Landslagstrener har ansvar for å planlegge, organisere og lede trening og deltagelse ved representasjon for utøvere i NR’s elitegruppe.

Kraftsenterutvalget har i samråd med landslagstrener, NR trenere og i samarbeid med klubbtrenere ansvar for roere i utviklingsgruppen. Kraftsenterutvalget forbereder andre roere til kvalifisering for U23VM og EM og U19VM og EM.

Klubber i samarbeid med kraftsentrene har ansvar for å forberede utøvere og lag til kvalifisering for Nordisk Juniormesterskap og Baltic Cup.


Kraftsenterutvalget i samråd med NR trenere har ansvar for å oppnevne lagledelse, planlegge og organisere deltagelse ved representasjon i U23VM og EM, U19VM og EM, Nordisk Juniormesterskap og Baltic Cup.


Klubber i samråd med studentidretten og kraftsentrene har ansvar for å forberede utøvere og lag til kvalifisering til internasjonale mesterskap for studenter. Norges Studentidrettsforbund i samarbeid med klubber og kraftsentre har ansvar for å planlegge og organisere deltagelse i internasjonale mesterskap for studenter. Studentidrettsforbundet skal organisere deltagelse og sørge for lagleder.


Reise og opphold til regattaer, mesterskap og samlinger som organiseres av Norges Roforbunds grupper bestilles av ansvarlig i NR. Dersom roere eller trenere ønsker annen reise eller annet opphold må dette bestilles selv og ekstra kostnad må dekkes av den enkelt roer/trener.

Roere som sikter på å representere Norge i internasjonale mesterskap, med unntak av Nordisk Mesterskap og Baltic Cup, er selv ansvarlige for å gjennomføre:

 

1)      FISA’s pre-competition-health-screening innenfor de frister som gjelder hvert år.

http://www.worldrowing.com/athletes/medical-and-antidoping/fisa-pre-competition-health-screening  

2)      Antidoping Norges e-læringsprogram «Ren utøver»:

http://www.antidoping.no/ren-idrett/ren-utover/

 

Dette må sendes som sertifikat på mail til KS-trenerne innen 1.april 2019.

 

OL/PL og Elitegruppen

OL/PL gruppen består av roere som vurderes innen uttakskrav til deltagelse i Olympiske og Paralympiske leker.  Hensikten med å etablere denne gruppen er å sikre tilstrekkelig fokus og prioritet for våre aller beste roere frem til Tokyo 2020. Elitegruppen skal bestå av seniorroere som over tid viser en høy internasjonal standard og har potensiale til å oppnå OL-kvalifisering i de nærmeste Olympiske Leker. Roere i elitegruppen må være bosatt slik at de jevnlig kan følge elitegruppens fellestreninger, samlinger og andre tiltak hele året. Opptak av roere til disse gruppene gjøres fortløpende basert på landslagssjefen sin vurdering. Endelig uttak til elitegruppen gjøres av Toppidrettsutvalget (TIU). Uttaket gjelder til neste sesongevaluering som gjøres høsten 2019. Vurderingene høsten 2019 vil være preget av optimalisering og kvalifisering frem mot Olympiske og Paralympiske leker 2020. Unnlatelse av å følge landslagsledelsens instrukser kan bety at en kan miste plassen sin til tross for gode resultater. Utøveravtalen regulerer dette.

 

Utviklingsgruppen

Utviklingsgruppen skal bestå av seniorroere med ambisjoner om og potensiale til å kvalifisere seg til elitegruppen. Roere i utviklingsgruppen må kunne følge felles tiltak i gruppens årsplan, som samlinger og andre tiltak. Samtlige roere bør ha mulighet til å følge utviklingsgruppens fellestreninger i kraftsenter vest eller kraftsenter øst, det er derfor en fordel å være bosatt i Bergens eller Oslo regionen, men ikke et krav.

 

Uttak til representasjon

Lag som tar sikte på representasjon til Nordisk Juniormesterskap og Baltic Cup skal bestå av roere fra samme kraftsenter. Avvik fra dette skal vurderes og godkjennes av kraftsenterutvalget. Endelig sammensetning av lag bestemmes av klubber i samråd med kraftsentrene. For representasjon i VM U19, EM U19, VM U23 og EM U23 skal lag settes sammen gjennom en åpen uttaksprosess på tvers av klubb- og kraftsentergrenser. Endelig sammensetning av lag på dette nivå bestemmes av Toppidrettsutvalget etter innstilling fra kraftsenterutvalget i samråd med kraftsentertrenerne. Uttak til EM, VM og World Cup gjøres av TiU etter innstilling fra landslagsledelsen.

Kvalifisering til internasjonale mesterskap og deltagelse i internasjonale regattaer skal så langt det er praktisk mulig ikke gå ut over deltagelse i ordinære norske regattaer. Toppidrettsutvalget forventer at utøvere med ambisjoner om representasjonsoppgaver gjennomfører NRs testrunder slik at NR, utøveren og treneren kan danne seg et bilde av utøverens fysiske kapasitet og utvikling.

 

Kriterier for uttak

Ved uttak til alle mesterskap vil NRs prognosetidstabell for 2019 bli benyttet i vurderings-grunnlaget.
Det er ikke gitt at laget er kvalifisert for mesterskapet ved å oppnå prognosetidsprosent en gang, og lagene forventes å vise høy kvalitet over flere løp. Kvalifisering betinger at aktuelle roere kan delta på viktige uttaksregattaer/vurderinger.

Følgende prognosetidsprosenter vil bli benyttet i vurderingsgrunnlaget ved uttak:

 

VM

96 %

EM

93 %

VM PARA

90 %

VM U23

96 %

EM U23

93%

VM U19

96 %

EM U19

93 %

Nordisk Mesterskap

86%

BALTIC CUP

88 %

STUDENTMESTERSKAP

93 % AV U23-TABELL

Korreksjon for vanntemperatur bli brukt under prognosetidsberegninger.

 

Satsingsbåter og uttak av trenere til representasjonsoppgaver

For OL/PL gruppen og elite beslutter landslagssjef satsingsbåter og prosess for uttak til disse.  For U23 skal KSU beslutte og arbeide med satsingsbåter for representasjonsoppgaver så tidlig som mulig. For U19 skal KSU identifisere mulige satsingsbåter for jr.VM så tidlig som mulig. 

Samtidig som uttak av lag til representasjonsoppgaver skal Norges Roforbund ta ut trener til lagene. For OL/PL og elitegruppen tas NR trenere ut eller de trenere som landslagssjefen peker ut.  For de forskjellige satsingsbåtene skal aktuelle trenere vurderes for oppgaven, denne vurderingen gjøres av landslagssjef i samråd med KSU og NR trenere. KSU leder eller TiU leder skal kontakte aktuelle klubbtrenere/klubb for å avklare mulighetene for å kunne påta seg oppgave som trener for et lag eller prosjekt mot representasjonsoppgave. 

Ved vurderingene skal NR arbeide for å utvikle klubbtrenere og gi dem muligheter for internasjonal erfaring. NR ved leder for TiU tar gjerne imot ønsker fra klubber eller klubbtrenere som vil ha treneroppgaver i NR regi. Eventuell interesse for en slik oppgave bør gjøres så snart satsingsbåter/prosjekter er besluttet.    

 

 

Kvalifisering til representasjon junior

 

EM U19, Essen, Tyskland, 18. og 19. mai 2019

Kandidater må være født i 2003, 2002 og 2001.

Roere kan kvalifisere seg i alle båttyper mesterskapet tilbyr.

Interesserte utøvere eller lagbåter må meldes inn med begrunnelse via klubb til KS trener Vest innen 1.april. Aktuelle utøvere er de roere som blir vurdert å kunne oppnå kvalifikasjonskrav og vil bli invitert til uttaksløp senest 5.mai.

All organisering og kostnad dekkes av klubb. NR kan etter avtale med de involverte klubbene, bidra med organisering.

Endelig uttak senest 7.mai.

 

Nordisk Juniormesterskap, Tunevannet, Norge, 29. og 30. juni 2019

Kandidater må være født i 2001, 2002, 2003 eller 2004.

Båttyper junior kvinner: 1x, 2x, 2-, 4x.

Båttyper junior menn: 1x, 2x, 2-, 4x, 8+.

 

Kvalifiseringsregattaer:

REGATTA

DAG OG DATO

BÅTTYPER

Årungregattaen

11.05

JM1x, JW1x, JM2x, JW2x, JM2-, JW2-

Årungregattaen

12.05

JM4x, JW4x, JM8+ ror JM4-

Stokkavannsregatta

25.05

JM1x, JW1x, JM2x, JW2x, JM2-, JW2-

Stokkavannsregatta

26.05

JM4x, JW4x, JM8+ ror JM4-

Hortensregattaen

08.06

JM1x, JW1x, JM2x, JW2x, JM2-, JW2-

Hortensregattaen

09.06

JM4x, JW4x, JM8+ ror JM4-

 

Det er bare mulig å kvalifisere seg i en båttype. Det beste laget sammenlagt i hver klasse etter tre løp, blir tatt ut til å representere Norges Roforbund i mesterskapet. De to beste 4- båtene settes sammen til 8+.

Lagbåter skal bestå av roere fra samme kraftsenter, gjelder ikke 8+ etter sammenslåing av 4-.

Søknad om lag sammensatt på tvers av KSskal fremmes av KS leder til KSU innen innen 1.mai. Etter at et lag er tatt ut, kan treneren sette inn andre utøvere ved sykdom eller for å forsterke laget.

Under Nordisk Mesterskap skal utøveren kun ro den båten den er kvalifisert av NR til å ro. Denne båten skal roes begge dager, med mindre annet er avtalt av avklart med KSU (via kraftsenter Vest trener).

Uttak skjer senest 12. juni 2018.

 

VM U19, Tokyo, Japan, 7. – 11. august 2019

Kandidater må være født i 2003, 2002 og 2001.

Roere kan kvalifiseres seg i alle båttyper som mesterskapet tilbyr.

Interesserte utøvere i må meldes inn med begrunnelse via klubb til KS trener Vest innen 15.april. Aktuelle utøvere må stille i 1x og/eller 2- lørdager på samtlige norske regattaer eller lagbåter søndager.  Aktuelle utøvere bli invitert til uttaksløp og topping av lag helgen 30.mai til 2.juni. for endelig kvalifisering.  

Hvis ingen lag klarer kvalifiseringskravet, vil NR vurdere å sende beste lag fra begge kjønn.

Dersom Coupe De La Jeunesse blir alternativ regatta settes denne opp som representasjonsoppgave med prognostidskrav 94%.

Endelig uttak for U19 VM senest 4.juni.

Uttak til Coupe De La Jeunesse senest 4.juli.

 

Baltic Cup, Viljandi, Estland, 28. - 29. september 2019

Aktuelle roere må være født i 2004, 2003 eller 2002.

Båttyper kvinner: JW1X, JW2X, JW4X, JW2-, JW4-.

Båttyper menn: JM1X. JM2X, JM4X, JM2-, JM4-.

Det er bare mulig å kvalifisere seg i en båttype.

Kvalifisering JW1X, JW2-, JM1X og JM2- under Østlandsregattaen lørdag 15. juni. Øvrige båttyper under Tunevannsregattaen 17.-18. august. Under Tunevannsregattaen vektes 500m 30% og 2000m 70%. Lagbåter skal bestå av roere fra samme kraftsenter. Etter at et lag er tatt ut kan treneren sette inn andre utøvere ved sykdom eller for å forsterke laget.
Søknad om lag sammensatt på tvers av KSskal fremmes av KS leder til KSU innen 8.juni og behandles i KSU.  

Uttak gjøres senest 21.august.

 

 


Kvalifisering for representasjon senior

 

World Cup

Lag for deltagelse i World Cup (WC) innstilles av landslagstrener. Innstilling til deltakelse i WC skal være begrunnet med kvalifisering til VM for U23, EM eller VM. Landslagstrener kan også innstille andre lag til deltakelse i WC basert på roeres behov for internasjonal erfaring. Toppidrettsutvalget i samråd med landslagstrener vil stille krav til prestasjonsnivå i forbindelse med uttak.

Aktuelle World Cup regattaer er:

WC 2: Poznan              21. – 23. juni

WC 3: Rotterdam         12. – 14. juli

 

EM, Luzern, Sveits, 31. - 2. Juni 2019                                                                   

Landslagstrener innstiller kandidater til EM på grunnlag av oppnådde resultater i nasjonale regattaer og på trening.

Uttak gjøres senest 14. mai.       

                         

VM U23, Sarasota, USA, 24. - 28. juli 2019

Aktuelle roere må være født i 2000, 1999, 1998 eller 1997.
Lag kan kvalifisere seg i alle båttyper det arrangeres løp for i mesterskapet.

Interesserte utøvere må meldes inn med begrunnelse via klubb til KS trener Vest innen 15.Mars med mindre de er i NR sin Utviklingsgruppe eller Elitegruppe. Aktuelle utøvere må ro 1x og/eller 2- lørdager og aktuelle lagbåter søndagen i samtlige norske regattaer frem til og med Stokkavannsregattaen. Deretter vil aktuelle utøvere bli invitert til videre uttak, testløp og topping av lag helgen 30.mai til 2.juni.

Deltagelse i EM vil kunne være en del av grunnlaget for uttak. For utenlandsstudenter som melder interesse for kvalifikasjon innen oppsatt frist, kan det blir inngått spesielle avtaler mellom NR og roernes klubber for kvalifikasjonsgrunnlag.

Uttak gjøres senest 4. juni.

 

VM, Linz, Østerrike, 25. august – 1. september 2019

Landslagsledelsen innstiller kandidater til VM på grunnlag av resultater i internasjonale regattaer, mesterskap og World Cup for seniorer gjennomført innen 1.august.

Uttak gjøres 17.august.

 

EM U23, Ioannina, Hellas, 7. og 8. september 2019

Aktuelle roere må være født i 2000, 1999, 1998 eller 1997.

Lag kan kvalifisere seg i allebåttyper det arrangeres løp for i mesterskapet.

Interesserte utøvere bes melde interesse via klubb til KS Trener Vest innen 1.mai. Samtlige norske regattaer 2019, samt Ratzeburgregattaen (8.-9. juni) vil være en del av vurderingsgrunnlaget. Andre internasjonale regattaer, mesterskap og World Cup kan også bli vurdert.  

 

Det vil bli gjort uttak til EM i 2 omganger:

Første uttak besluttes senest 4.juli der siste vurderingsløp er åpent Nordisk Mesterskap.

Siste uttak gjøres senest 4. august.  Utøvere som har deltatt i U23VM i en båttype kan ikke ro U23EM i samme båttype, dette gjelder dersom et annet lag har oppnådd kvalifikasjonskravet i samme båttype.

 

Alle kostnader må dekkes av klubbene. NR kan etter avtale med de involverte klubbene, bidra med organisering av reise, team manager, opphold og båttransport.

 

 

Vedlegg

 


Vedlegg 1

 

Kvalifisering til representasjon i internasjonale studentmesterskap

Målsetting med deltakelse i internasjonale studentmesterskap er å skape romiljøer ved
universitetene som gir bedre rammebetingelser for å kombinere studie og roing på høyere nivå. Deltakelsen skal være et trinn i utvikling og stimulans til videre satsing mot internasjonalt elitenivå.

Aktuelle roere må være født i 2000 eller tidligere og være registrert som fulltidsstudent ved et norsk eller utenlandsk universitet eller høyskole når mesterskapet avvikles. Det er også mulig å delta om en har fullført en grad i 2018. Dersom et lag består av mer enn 25 % ikke-studenter (med grad fullført i 2018) skal dette begrunnes.

 

Nordisk Mesterskap, Tunevannet 29. -30. juni.

Dette er et åpent mesterskap for Nordiske studentlag i alle klasser. Det vil bli arrangert en egen studentklasse i D/H 8+ som offisielt Nordisk studentmesterskap. Alle Nordiske land oppfordres til å stille for å etablere en møteplass for studenroing i Norden.  Ordinær påmelding via sportsadmin.

 

Student EM, Jønkøping 4. - 7. september.

Her finnes det tydelige retningslinjer fra NSI;  http://studentidrett.no/arrangement/student-em/student-em. Kort oppsummert er det mulig for alle lag å delta, men NSI tillater kun ett lag pr. klasse. Det er vinnere av SM som blir prioritert og som kan søke om økonomisk støtte på inntil 2500,- pr. pers. Deretter 2. plass og 3. plass fra SM. Merk at dette er kun i 8+, ettersom det ikke er blitt arrangert SM i andre båtklasser. Der stiller alle klubber likt. 

 

For å ta et eksempel for 2019: BSI Herrer vant SM 2018 i 8+, og skal stille i Student-EM 2019 i 8+. Dette har de bekreftet. Derfor kan ingen andre klubber stille i herrer 8+, men de kan stille i f.eks 4-. NSI ønsket å prioritere BSI i andre klasser også, trolig fordi dette ikke medfører noe særlig ekstra kostnader, men BSI stiller kun i 8+. Da har andre lag mulighet til å stille i disse klassene. Om de får økonomisk støtte er uklart, men de har rett på å søke og vil trolig motta noe støtte.

 

 

 

 


Vedlegg 2

 

Henley Royal Regatta

Etter ønske fra HHRs regattaledelse skal påmelding til regattaen godkjennes av Norges Roforbund. Lag som ønsker å delta i denne regattaen må ha reelle muligheter til å kvalifisere seg til selve regattaen. Det er HRRs regattaledelse som tar ut lag til direkte kvalifisering etter begrunnet søknad fra laget. Søknad om deltagelse sendes til Norges Roforbund i god tid før påmeldingsfristen til regattaen.

HRRs regattaledelse bemerker også at samtlige utøvere som skal ro for samme klubb, må være medlem av den respektive klubben minst to måneder før påmeldingsfristen.

Aktuelle lag pålegges å sette seg inn i og følge reglene til HRR Qualification Rules. Merk at noen løp er dedikert for studenter, ikke klubbroere, og omvendt.

 (https://www.hrr.co.uk./sites/henleyregatta/files/HRR%202017%20Constitution%20and%20Rules.pdf ).

Regattaer og arrangement hvor lag må vise tilstrekkelig nivå er:

Forsommerkapproingen og/eller Østlandsregattaen for klubblag.

Studentmesterskapet og/eller Østlandsregattaen for universitetslag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Vedlegg 3

 

 

UTTAKSKRITERIER TIL UTVIKLINGSGRUPPEN

Uttak til utviklingsgruppen baseres på en prestasjonsvurdering der data fra 2000m, 5000m og 60sek på romaskin, timetrial på vannet er hovedelementer til å bergene et prestasjonstall. Det blir lagt inn korreksjonsfaktor for vekt og alder i beregning av prestasjonstallet. I tillegg vil teknisk vurdering, treningsvurdering og føring treningsdagbok utgjøre en mindre andel av prestasjonstallet. 

  

Uttak

Det vil være et hoveduttak i uke 47. Det kan tas ut flere roere basert på resultater fra testuke 2 og testuke 11 samt resultater fra time trial tidlig i sesongen. Utøvere blir rangert og deretter vil et gitt antall utøvere bli tatt ut til gruppen. Totalantallet vil variere fra år til år avhengig av nivået til gruppen. Det er ønskelig med en kjønnsbalanse i gruppen og NR vil at det til enhver tid er minst tre-fire av hvert kjønn i gruppen. NR har anledning til å kunne ta ut utøvere som ikke har gjennomført testuker og/eller ikke hatt anledning til å prestere på vannet grunnet skade, sykdom, etc.

Tilhørighet til gruppen fornyes/revurderes hver høst.  Utøvere kan kvalifisere seg til gruppen frem til året de fyller 25 år. Hvis en utøver over 25 år (og under 30 år) kvalifiserer til uttak vil utøveren bli kontaktet av aktuell NR trener for eventuell oppfølgning og tilrettelegging.

 

Tilbud og forventninger til roere

Roere i gruppen vil få oppfølgning av NR trener med ukentlige fellesøkter gjennom vinteren og via treningsdagbok gjennom hele året. Roere koples til regional Olympiatopp avdeling via NR trener for fagstøtte. Det gjennomføres laktattest to ganger i året (november og april).

Det vil være minst to samlinger på vannet for hele gruppen der minst en av samlingene er i utlandet.  I tillegg vil det være minst en helgesamling på land gjennom vintersesongen.  Oppfølgning gjennom vår og sommer organiseres etter avtale med ansvarlig KS trener eller utnevnte trenere for satsingsbåter som utøvere er del av. Trening før og under mesterskap kommer i tillegg.

Det forventes at roere stiller på fellesøkter, samlinger og fører treningsdagbok dersom ikke annet er avtalt med ansvarlig NR trener.

Utøvere må forholde seg til aktuell utøveravtale med NR og må dokumentere gyldig gjennomført "Ren Utøver" modul fra Antidoping Norge.  

Deltagelse i utviklingsgruppen er ikke direkte kvalifisering til representasjon, men målrettet arbeid mot representasjon.

 


 

Webdesign fra: New Media AS